نمایشگاه کشاورزی ازبکستان – تاشکند

هجدهمین نمایشگاه کشاورزی ازبکستان - تاشکند