برگزاری چهارمین نمایشـگاه بین المللی آیفارم در آبان ماه