مصرف 86 درصد منابع آب تجدیدشونده کشور

0

۹۰ درصد مصرف آب توسط بخش کشاورزی

گزارشهای جدید وزارت نیرو نشان از آن دارد که نزدیک به ۹۸ میلیارد مترمکعب (۸۶ درصد) از ۱۱۴ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور سالانه به مصرف می رسد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایرنا، کشورمان ایران امسال وارد سومین پاییز خشک شده که همین امر موضوع مدیریت مصرف را جدی ترکرده است.
بر اساس تازهترین آمارهای وزارت نیرو سالانه ۹۸.۱ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور توزیع میشود که ۴۴.۳ میلیارد مترمکعب آن از منابع سطحی برداشت می شود و ۵۳.۹ میلیارد مترمکعب از منابع سفره های زیرزمینی برداشته می شود.
از این میزان ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب از چاهها و ۳.۴ میلیارد مترمکعب از قنوات است. از مصرف سالانه ۹۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب در کشور، حدود ۸۸ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود ۸ میلیارد مترمکعب در بخش شرب و حدود ۲ میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف میشود.

مصرف ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی

سهم بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد است که بالاترین سهم مصرف را به خود اختصاص داده میدهد، برخی کارشناسان اعتقاد دارند تداوم روند فعلی مصرف در این بخش میتواند به مشکلات کمآبی در آینده بیشتر دامن بزند.
سهم بخش شرب حدود ۸.۲ درصد و سهم بخش صنعت حدود ۲.۱ درصد است.
همچنین آمار دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور نشان میدهد که با سپری شدن ۳۷ روز از سال آبی (۱۴۰۲-۱۴۰۱) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۹۵ میلیارد مترمکعب بوده و شاهد کاهش ۱۲ درصدی ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته هستیم.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در این باره گفت: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان میدهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۱.۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ درصد کاهش دارد.
فیروز قاسمزاده افزود: میزان پرشدگی سد زایندهرود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۱۸ درصد، ۴۲ درصد و ۲۹ درصد است.
باتوجهبه پیشبینی هواشناسی مبنی بر کمبارشی فصل پاییز ۱۴۰۱ و بهتبع آن کاهش ورودیها به مخازن سدها، صرفهجویی در مصرف آب امری ضروری است.
مقاله قبلیمراسم ختم دکتر خصوصی در مسجد جامع شهرک غرب
مقاله بعدینفس صید و صیاد به شماره افتاد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید