نظرسنجی
دست‌یابی به خودکفایی گندم با قیمت خرید تضمینی 17 هزار و 500 تومان محقق می شود؟
روزنامه