آخرین اخبار سالانه به ۵۲ هزار دستگاه تراکتور جدید نیاز داریم