آخرین خبرها:
شناسه خبر: 11454

تعدد خارج از قانون مشاورین و خروج 1500 کیلو زعفران

رسانه‌ها در بررسی جوانب عملکرد معاونت‌های وزارتخانه به نکات جالبی رسیدند که موردی از آن برای مزرعه سبز ارسال شده بود

تعدد خارج از قانون مشاورین و خروج 1500 کیلو زعفران
مزرعه سبز : رسانه‌ها در بررسی جوانب عملکرد معاونت‌های وزارتخانه به نکات جالبی رسیدند که موردی از آن برای مزرعه سبز ارسال شده بود؛ از جمله این که انتخاب ناگهانی هفت تا هشت مشاور برای یک سازمان دولتی با گستره کشوری (سازمانی که بخش اعظم آن دولتی است) و نهایتاً اجازه دارد حداکثر سه مشاور با تعریف مشخص از مشاور داشته باشد، موجبات برهم ریختن شیرازه کارها می‌شود.
شوربختانه در احکام برخی مشاورین مجوز ورود بیشتر از انجام و وظایف مشاوره (تخلف) آمده است.
«جناب آقای …
نظر به مراتب تعهد و شایستگی‌های علمی و عملی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور عالی مدیرعامل سازمان منصوب می‌شوید.
ساماندهی و نظم بخشی به امور سازمان در ابعاد مختلف بازرگانی، مالی، حسابرسی و نظارت بر عملکرد مدیریت حقوقی با هماهنگی اینجانب و در تعامل با اعضای محترم هیئت مدیره مورد انتظار است.»

مشاور همه فن حریف

بدنه سازمان تعاون روستایی می‌پرسد مگر می‌شود یک مشاور در همه بخش‌های، بازرگانی، مالی، حسابرسی و به‌ویژه نظارت بر عملکرد حقوقی اشراف داشته باشد؛ علاوه بر آن آیا سازماندهی و نظم بخشی به امور سازمان جزو وظیفه یک مشاور است.
بر اساس ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاور به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که خدمات مشاوره (نه ساماندهی، نظم بخشی، نظارت و…) ارائه می‌کند.
بند هـ ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای تعیین پست‌های مشاور برای مقامات اجرایی اشاره می‌دارد برای روسای موسسات دولتی با گستره کشور (مانند سازمان تعاون روستایی) حداکثر 3 نفر پست مشاور قابل به کارگیری و انتصاب است؛ در حالی که سازمان طی عمر کوتاه مدیریت جدید پیش از هفت حکم مشاور برای آقایان ج ـ م ـ ش ـ ع ـ ع ـ م ـ م ـ ج ـ ی و…صادر نموده است.
امید است چنانچه سازمان مجوزهای خاصی از هیئت وزیران یا تغییر قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار دارد برای رسانه ها ارسال نماید.

مشاور مجاز به صدور دستور خروج اموال بیت المال

سوال مهم‌تر اینکه آیا مشاور عالی اجازه دارد دستور خروج 1500 کیلو زعفران کیلویی 25 الی 30 میلیون تومانی را صادر نماید و آیا مدیران استانی موظف به اجرای دستور مشاور و ورود و خروج کالاها متعلق به بیت المال هستند. آیا واقعا مشاور عالی عالی طبق دستور رئیس سازمان عمل نموده و با هماهنگی ایشان دستور صیانت از زعفران و خروج آن از انبار دولت را صادر کرده است.

دکتر ساداتی‌نژاد سازمان را دریابد

آیا رئیس سازمان خروج محموله دوم زعفران را با هماهنگی مشاور عالی صادر نمود یا به تنهایی مسئولیت امانی بودن آن را می‌پذیرد. امید می‌رود سازمان‌های دولتی به جای مهار کردن رسانه‌ها و خاموش کردن صدای شفاف‌سازی با خبر بیاران و پایه بلندگوهای درجه 3 و 4 رسانه، که از ارائه حتی یک پاسخ، تکذیبه مستند یا تحلیل همراه با راهکار عاجزند از تعامل حرفه‌ای با رسانه های منتقد و پاسخ شفاف برای روشنگری و آرام کردن جو التهاب استفاده نمایند.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای