پیشروی خشکسالی این بار در مازندران

0

بارش باران در سه ماهه امسال در مازندران کمتر از نرمال

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در سه ماهه نخست امسال در مازندران را ۱۱۲ میلی‌متر و در محدوده کمتر از نرمال پیش‌بینی کرد که این امر به منزله تداوم کاهش بارندگی در چند سال اخیر و پیش‌روی خشکسالی در برخی شهرهای این استان است.
به گزارش مزرعه سبز، مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور که هواشناسی مازندران آن را منتشر کرده است، میانگین بارش فروردین ماه امسال در مازندران ۲۰ میلی متر بود که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۵۱ میلی متر بوده، ۹۱ درصد کاهش و مدت مشابه سال قبل که ۱۸ میلی متر بود، حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است.
مطابق جدول منتشر شده برای ماه فروردین ۲۰، اردیبهشت ۳۷ و خردادماه نیز ۲۵ و در مجموع در سه ماه فصل بهار امسال ۸۲ میلی‌متر باران پیش‌بینی شده است و سیاه بیشه در فروردین با ۸۱ و در اردیبهشت با ۶۰ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان به خود اختصاص داده است و در ماه خرداد نیز بیشترین میزان بارندگی با ۴۹ میلی‌متر در رامسر پیش‌بینی شده است.
کجور با ۲۹ میلیمتر باران در فروردین ماه، یندرامیرآباد و بابلسر با ۲۱ میلیمتر باران در اردیبهشت ماه و دشت ناز ساری و سیاه بیشه نیز با ۱۹ میلی‌متر باران در خرداد ماه امسال کمترین میزان بارش را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در این جدول میانگین بارش باران در شهر ساری مرکز مازندران در ماه فروردین امسال ۵۳ ، اردیبهشت ۳۷ و خرداد ماه نیز ۲۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.
میانگین بارش هفت ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به فروردین ماه امسال نیز ۴۱۹ میلی متر بود که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که حدود ۵۲ میلی متر بود حدود ۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته که ۳۵۹ میلی متر بوده، حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.

بارش باران کمتر از نرمال

براساس خروجی های مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور که اول فروردین ماه امسال منتشر شد، میانگین بارش از فروردین تا نیمه اول اردیبهشت امسال گرایش به نرمال و از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه نخست خرداد در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال و از نیمه دوم خرداد تا نیمه نخست تیرماه نیز در محدوده نرمال و در مجموع و به طور میانگین در سه ماهه نخست امسال کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است.

تداوم کم بارشی در بهار پارسال مازندران

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گزارش داد که در سه ماهه نخست پارسال در مجموع 95/ 2 میلیمتر باران در مازندران بارید که این میزان
نسبت به دوره بلندمدت حدود ۲۴ درصد و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۴۲ درصد کاهش داشت. مقایسه بارش باران بهاری پارسال در شهرستان‌های مازندران، نسبت به مدت مشابه بلندمدت نشان می دهد، به جز سوادکوه و سوادکوه شمالی که به ترتیب با ۱۷ و ۶ درصد افزایش بارندگی داشتند، در بقیه شهرستان های مازندران بارش کاهش داشت و بیشترین کاهش نیز مربوط به شهرستان های گلوگاه با ۶۳ ، بهشهر با ۵۹، جویبار با ۵۶ و میاندرود نیز با ۵۱ درصد بوده است.
همچنین میانگین بارش فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد بارش سال آبی بود که این میزان کمتر از مقدار بارش بلند مدت که حدود ۱۹ درصد بود عنوان شده است.
در فصلنامه بهار ۱۴۰۰ که مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور آن را تهیه کرده است عنوان شد که بهار پارسال از لحاظ بارش و دما شرایط متفاوتی از نرمال بود به طوری که در فروردین ماه سال گذشته میانیگن بارش حدود ۶۶ درصد کمتر از نرمال بود و میانگین دمای هوا هم حدود 2/ 6 درجه سلسیوس افزایش داشت و در اردیبهشت ماه نیز هر چند میزان بارش استان حدود ۱۹ درصد نسبت به نرمال افزایش داشت اما میانگین دمای هوا حدود 1/ 9 درجه سلسیوس گرم تر از نرمال بود و میزان بارش آخرین ماه فصل بهار یعنی خرداد ماه نیز حدود ۱۷ درصد کاهش و دمای هوا هم حدود ۱٫۷ درجه سلسیوس افزایش داشت.
در مجموع بهار ۱۴۰۰، فصلی کم بارش و گرم بود که این امر باعث تسریع در ذوب برف در ارتفاعات و افزایش مصرف آب شد و در نتیجه کاهش ذخیره منابع آبی را به دنبال داشت.

ثبت میانگین ۶۱۳ میلی‌متر باران در سال گذشته

در گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در سال گذشته در مازندران ۶۱۳ میلی‌متر اعلام شد که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری که حدود ۶۳۸ میلی متر بود، حدود پنج و نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن که حدود ۶۲۳ میلی متر بوده نیز حدود سه درصد کاهش داشته است.
مطابق این گزارش، میانگین بارش اسفند ماه پارسال در مازندران ۵۴ میلی متر عنوان شد که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۵۷ میلی متر بود، حدود ۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نیز که ۵۵ میلی متر بود، حدود ۲ درصد کاهش داشته است.
میانگین بارش باران در زمستان سال گذشته در مازندران ۱۸۷ میلی متر اعلام شد که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۷۵ میلی متر بود، حدود ۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن نیز که ۱۳۰ میلی متر بود، حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است.
مطابق گزارش مرکز ملی اقلیم مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در ۶ ماهه سال زراعی جاری منتهی به اسفندماه پارسال در مازندران ۳۹۹ بود که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که حدود ۴۰۰ میلی متر بود، کمتر از یک درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته که ۳۳۵ میلی متر بود، حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.

پیش‌روی خشکسالی در شهرهای مازندران

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در این فصلنامه اعلام کرد که پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص بارش، تبخیر و تعرّق استاندارد شده در ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، شهرستان های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، جویبار، سیمرغ، بابلسر، محمود آباد، فریدونکنار و نوار ساحلی و جلگه ای آمل، نور و نوشهر و قسمتی از دامنه ها و کوهپایه شهرستان های ساری، سوادکوه شمالی و بابل تحت تاثیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید بوده است.
همچنین قسمتی از دامنه شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، دامنه و ارتفاعات ساری، آمل، تنکابن، رامسر، مناطق جلگه ای ساری، بابل، نور، نوشهر، چالوس و ارتفاعات غربی استان درجه خشکسالی خفیف تا متوسط و در قسمت کوچکی از دامنه شهرستان نور و قسمتی از جنوب شهرستان سوادکوه در جه ترسالی ضعیف تا متوسط و در سایر مناطق استان در محدوده نرمال دیده می شود.
نگاهی به آمار دما و بارش در فروردین ۱۴۰۰ استان مازندران بیانگر آن است که میانگین دمای هوا نسبت به مدت مشابه بلند مدت 2/ 6 درجه سلسیوس افزایش را نشان می دهد همچنین میانگین بارش در این ماه نسبت به فروردین سال قبل حدود ۸۳ درصد و نسبت به دوره آماری حدود ۶۶ درصد کاهش داشته است.

درصد تامین سال آبی از اول فروردین تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ در مازندران

میانگین بارش بهاری مازندران در سال گذشته ۱۴.۸ درصد بارش سال آبی بود که این میزان کمتر از مقدار بارش بلند مدت بود و میانگین بارش مدت مشابه بلند مدت نیز ۱۹.۵ درصد عنوان شده است.
سهم بارش شهرستان‌های مازندران در فصل بهار به جز شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی در سایر شهرستان های استان مازندران کمتر از میانگین بلند مدت خود بود و نسبت به مقادیر نرمال بیشترین کاهش در شهرستان های بهشهر، گلوگاه، نکا، میاندرود و مناطق ساحلی و جلگه‌ای شهرستان های جویبار، آمل و چالوس و بیشترین افزایش در شهرستان سوادکوه مشاهده می شود.

پهنه بندی بارش تجمعی

پهنه بندی بارش تجمعی فصل بهار ۱۴۰۰ استان مازندران نشان می دهد که میزان بارش این فصل در قسمت وسیعی از استان، بارش بیش از ۷۵ میلی متر بود به طوری که بیشترین میزان بارش تجمعی استان در سه ماهه نخست پارسال در شهرستان رامسر، مناطق ساحلی شهرستان های تنکابن تا نوشهر، ارتفاعات شهرستان‌های چالوس، نوشهر و نور، مناطقی از شهرستان های قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، آمل، بابل، ساری، نور بین ۱۰۵ تا بیش از ۲۰۰ میلی متر و کمترین میزان بارش تجمعی در ساحل شرق تا مرکز استان بین ۲۰ تا ۵۰ میلی متر ثبت شده است.

مقایسه دمای بهاری امسال مازندران با سال ماقبل آن

میانگین دمای هوای فروردین ماه امسال در مازندران 10/ 6 درجه سلسیوس بود که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۹.۸ درجه سلسیوس بوده، ۰/۸ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل آن که۱۲.۴ درجه سلسیوس بوده، ۱.۸ درجه سلسیوس کاهش داشته است.
میانگین دمای هوای هفت ماهه سال زراعی جاری مازندران منتهی به فروردین امسال ۸.۷ درجه سلسیوس بود که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که 7/ 9 درجه سلسیوس بود حدود 8/0   درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن که ۹.۰ درجه سلسیوس بود حدود 3/0 درجه سلسیوس کاهش داشته است.
میانگین دما در هفته های اول و دوم فروردین امسال نیز از یک تا سه درجه و از هفته سوم فروردین تا هفته اول اردیبهشت در محدوده نرمال، از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد تا ۱ درجه بیشتر از نرمال و از نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیرماه نیز در محدوده نرمال پیش بینی می شود.
برابر جدول منتشر شده، نرمال دمای هوا در فروردین امسال در مازندران 12/ 1، اردیبهشت ماه ۱۷.۳ و در خرداد ماه نیز 21/ 8 درجه پیش‌بینی شده است که بیشترین میزان افزایش دما در نخستین ماه از سال جدید با ۱۴.۹ درجه سانتی‌‍گراد بالای صفر مربوط به ساری و کمترین میزان نیز با ۷.۳ درجه بالای صفر مربوط به بلده است.
مطابق این جدول بیشترین میزان افزایش دما در اردیبهشت ماه امسال نیز با ۲۴.۳ درجه مربوط به دشت ناز ساری و کمترین آن نیز با ۱۲.۲ درجه مربوط به بلده و در خرداد ماه نیز بندرامیرآباد با ۲۵.۴ درجه بالای صفر بیشترین میزان افزایش دما و بلده نیز با ۱۶.۷ درجه بالای صفر کمترین میزان افزایش دما را به خود اختصاص داده اند.
میانگین دمای هوای فصل بهار ۱۴۰۰ استان مازندران نیز 16/ 8درجه سلسیوس بود که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه بلندمدت 2/ 1 درجه سلسیوس افزایش داشته است و طی این مدت میانگین دمای هوا در تمام شهرهای استان بیشتر از نرمال بود.
میانگین دمای کمینه و بیشینه هوای بهاری مازندران طی پارسال به ترتیب ۱۱.۵ و ۲۲.۲ درجه سلسیوس بود که این میزان در مقایسه با دوره بلند مدت نیزبه ترتیب ۱.۴ و ۲.۷ درجه سلسیوس افزایش داشته است.
کمترین مقدار دمای هوا بهار پارسال نیز در نور با ۷.۷ درجه سلسیوس بود که این میزان نیز در مقایسه با دوره آماری 6 درجه سلسیوس افزایش داشته و همچنین بیشترین مقدار دمای هوا نیز مربوط به شهرستان سوادکوه شمالی با ۲۵.۵ درجه سلسیوس است که این میزان نیز نسبت به دوره آماری ۳.۵ درجه افزایش داشته است.
مرکز ملی اقلیم مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین دمای هوای مازندران در زمستان پارسال را 5/ 3 درجه سلسیوس اعلام کرد و گفت که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که 4/ 1 درجه سلسیوس بود، 1/ 2 درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن نیز که ۵/۶ درجه سلسیوس بود،  0/ 3درجه سلسیوس کاهش داشته است.
میانگین دمای هوای ۶ ماهه سال زراعی جاری پارسال مازندران منتهی به اسفندماه  ۱۴۰۰ نیز 8/ 4درجه سلسیوس عنوان شد که این میزان نسبت به دوره آماری بلندمدت که 7/ 5درجه سلسیوس بود در حدود 0/ 9 درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن نیز که 8/ 3 سلسیوس بود، تغییری نداشته است.

ملیکا گل باف

مقاله قبلیعنصر کلیدی زندگی گیاهان+پادکست
مقاله بعدیافزایش قیمت ماکارونی در راه است

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید