عبور از خط قرمز 24990 در سازمان تعاون روستایی

0
اخیراً گزارش دومین جلسه کمیته راهبردی خرید، ذخیره‌سازی و توزیع میوه شب عید (مورخ 21/ 9/ 1400) مطرح شده که عبور از خط قرمز 24990 را در سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان می‌دهد.
گزارش خبرنگار اخبار سبز کشاورزی حاکی است در این جلسه که گزارش آن طی نامه 24990/ 400/ 10/ 240 مورخ 29/ 9/ 1400 منتشر شده، کاستی‌های فراوانی وجود دارد.
در این گزارش که در حقیقت حاضرین، امضاکنندگان و تاییدکنندگان آن عمدتاً (به جز یک نفر) عوامل وزارت جهاد کشاورزی بودند، قیمت پرتقال تامسون شمال 13 هزار و 900 تومان کف کامیون خرید اعلام شده که در بند یک دستور جلسه با 2800 تومان هزینه‌های جانبی و سود اتحادیه قیمت به 16 هزار و 700 تومان می‌رسد و هزار تومان کرایه و 5 درصد کسری میوه رقمی حدود 8 هزار و 500 تومان می‌رسد؛ یعنی باید مردم در شب عید پرتقال به این قیمت و آن هم تنظیم بازاری بخرند؛ در حالی که در همان خط قرمز 24990 پرتقال سورت شده، شسته شده، جعبه شده با کیفیت کف کامیون کیلویی 7 هزار تومان بوده و هنوز هم هست.

60 میلیارد تومان سود شبکه حاصل از گرانی قیمت

در این جلسه حدود 1200 تومان کارمزد و سود هر کیلو پرتقال برای شبکه در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه پرسنل حقوق و حق ماموریت دریافت می‌کنند، از حمل 50 هزار تن خرید سیب و پرتقال نزدیک به 60 میلیارد تومان است.

مناقصه خرید میوه‌ای که در ستاد ایران ثبت نشده؛ اما خرید شده!

دولت می‌گوید هر خرید توسط سازمان‌های دولتی که بیش از 65 میلیون تومان است، باید در سازمان دولت setadiran.ir ثبت شود که در تمامی اوراقی که از جلسه کمیته راهبردی تا امروز از ستاد ایران در مورد سازمان مرکزی تعاونی در دست است، چنین درخواستی ثبت نشده و ارائه کد اشتباهی با اینکه یک بار ثبت و یک بار حذف شده نمی‌تواند محمل قانونی داشته باشد؛ حتی در این جلسه موضوع تصویب هم نشده (مگر اینکه در جلسه نخست تصویب و اجرا شده باشد و امروز به همان تاریخ 2 ماه قبل قابل رویت باشد).
موضوع مهم‌تر اینکه در جلسه نخست و نهایتا 24990 می بایست مباشر خرید به صورت رسمی و تایید اعضا مشخص می‌شد که هیچ نامی از آن برده نشده است و ما بی‌اطلاع هستیم.

دو غایب بزرگ در خط قرمز 24990

در دومین جلسه کمیته راهبردی خرید غیبت دو نماینده بزرگ راهبردی و اثرگذار دیده می‌شد؛ یکی نماینده سازمان بازرسی که در ورود به مباحث قانونی نقشی بسیار پر رنگ دارد، دیگری نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در صورت حضور در جلسه مقابل دلالی می‌ایستاد و اجازه نمی‌داد پرتقال کیلویی 7 و 8 هزار تومانی هم نام تولیدکننده 18 هزار تومان دلالی بخورد و هم به مصرف‌کننده به این قیمت قالب شود.

درخواست انتشار سازمان بازرسی و دیوان محاسبات

اینک و با توجه به اظهار نظر صریح دکتر عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، درخواست می‌شود گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را منتشر نمایند.

مقاله قبلیتاثیر منفی جنگ اوکراین بر واردات گندم
مقاله بعدیپای لنگ سامانه بازرگام و سرگردانی مردم

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید